برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید!

کیت های نصب لودسل Mounting Kits

Mounting Kits For Z6 Load Cells
 • RGP 10A2 / 10B2 Pendulum Support Mounting Kit
 • RGP 20A2 / 20B2 Tension Bar Mounting Kit
 • RGP 60A2 Elastomer Mounting Kit
 • Rated Capacity: 5, 10, 20, 50, 100, 200 and 500 kg
Mounting Kits For Z6 Load Cells
Mounting Kits For BC5 Load Cells
 • RGP 30A1 and RGP 31A1 Pendulum Support Mounting Kit
 • H30A And H31A Horizontal Constrainers
 • RGP 63A ja RGP 64A Elastomer Mounting Kit
 • Rated Capacity: 500, 1000, 2000 ja 5000 kg
Mounting Kits For BC5 Load Cells
Mounting Kits For RC2 Load Cells
 • REK-002 – REK-470 Elastomer Mounting Kits, Rated Capacity 1 t – 470 t
 • RCK Mounting Kits, Rated Capacity 1 t – 470 t
 • Mounting Kits With Constrainers Available For Greater Forces
Mounting Kits For RC2 Load Cells RCK
Mounting Kits For RC2 Load Cells REK